Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy Pakujwto, dostępny pod adresem internetowym www.pakujwto.pl, prowadzony jest przez Joannę Zięba, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PERFEKTDRUK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8681582213, REGON 852755204.

1.2 Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Pakujwto informującego o oferowanych produktach i cenach.

2. Warunki korzystania ze sklepu

2.1 Korzystanie ze sklepu internetowego Pakujwto oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zasad w nim zawartych oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.

2.3 Klient akceptując Regulamin oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również o prawie do żądania ich usunięcia.

2.4 Sklep internetowy Pakujwto zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Klientem za wyjątkiem sytuacji opisanych we właściwych przepisach prawa.

2.5 Ze Sklepu mogą korzystać osoby posiadające konto w sklepie Pakujwto. Aby utworzyć konto, należy kliknąć w przycisk Zarejestruj na stronie głównej, a następnie wypełnić Formularz rejestracyjny.

2.6 Nieprzestrzeganie Regulaminu lub zakończenie współpracy skutkuje usunięciem konta ze sklepu Pakujwto.

3. Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: PERFEKTDRUK ,  ul. Wiśnicka 33a, 32-700 Bochnia

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@perfektdruk.com.pl

Reklamacje: reklamacje@pefektdruk.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 14 610 54 44

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 57 1240 5208 1111 0000 5477 4199

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00


4. Zamawianie produktów w sklepie

4.1 Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji plików elektronicznych przesłanych do zamówienia. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po przesłaniu plików do złożonego zlecenia i dokonaniu płatności.

4.2 Zamówienia w sklepie Pakujwto można składać w godzinach 8.30 do 20.00 / 7 dni w tygodniu.

4.3 Standardowe zamówienia zawarte w cennikach w sklepie Pakujwto zrealizujemy zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień).

4.4 Zlecenia na wykonanie prac niestandardowych będą ustalone indywidualnie z Klientem.

4.5 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez sklep pakujwto.pl plików elektronicznych dostarczonych przez Klienta. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym.

4.6 Dla każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

4.7 Koszty dostawy zamówionych produktów w jedno miejsce w Polsce pokrywa sklep pakujwto.pl jeśli oferta nie stanowi inaczej. Wówczas sposób i koszty dostawy sa ustalane z klientem. W przypadku gdy wydruki danego zamówienia mają zostać wysłane pod więcej niż jeden adres w Polsce, wówczas wysyłka jest gratisowa tylko pod jeden z tych adresów, a pod kolejne adresy dodatkowo płatna.

4.8 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem skutkuje przelewem zwrotnym całej kwoty na konto klienta pod warunkiem braku uruchomienia produkcji w sklepie. O uruchomieniu produkcji  Zlecenie w druku Klient jest informowany drogą elektroniczną. Po otrzymaniu informacji Zlecenie w druku anulowanie zlecenia nie będzie możliwe i kwota nie zostanie zwrócona. 

4.9 Zamówienia nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione oraz starsze niż 60 dni będą automatycznie usuwane.

5. Materiały do druku

5.1 Sklep Pakujwto nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Sklep może odmówić drukowania materiałów zawierających treści niezgodne z prawem.

5.2 Sklep nie dokonuje merytorycznej korekty tekstów w materiałach przesłanych przez Klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według Specyfikacji plików elektronicznych zamieszczonych w zakładce dolnej Jak przygotować projekt. Sklep pakujwto.pl  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku spowodowane złym przygotowaniem materiału lub niezgodnym ze specyfikacją.

5.4 Korekty prac dokonywane przez sklep pakujwto.pl  przesyłane są do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy, w tym przypadku, liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji plików do druku.

5.5. Sklep Pakujwto nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne wgrane do systemu przez Klienta.

5.6 Sklep Pakujwto nie archiwizuje plików graficznych. Pliki są usuwane po 60 dniach.

6. Reklamacje

6.1 Reklamacja uszkodzenia w transporcie przesyłki powinna być zgłoszona kurierowi w momencie odbioru towarów. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę. O tym  fakcie należy powiadomić pisemnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna. Reklamacje do firm kurierskich z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług i usług dodatkowych może składać wyłącznie sklep Pakujwto. O uznaniu reklamacji decyduje firma spedycyjna.

6.2 Reklamacje dotyczące jakości druku przyjmowane droga mailową do 5 dni roboczych po zrealizowaniu zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 5 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, musi nastąpić zwrot pełnego nakładu zareklamowanego zamówienia.

6.3 Reklamacje w sprawie różnic w kolorze w stosunku do oczekiwań Klienta, będą uwzględniane, jeśli przed rozpoczęciem druku został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy do sklepu Pakujwto.

6.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w ptk. 3 niniejszego Regulaminu.

7. Zakres odpowiedzialności sklepu internetowego Pakujwto.

7.1 Sklep Pakujwto nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez sklep internetowy Pakujwto
d) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub błędy w treści
e) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
f) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem Dotpay
g) jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez Klienta osobom trzecim informacji o jego koncie lub haśle
h) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała
i) skutki wynikłe z zaprzestania funkcjonowania lub likwidacji portalu
j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych Klienta przy zamawianiu produktów
k) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od sklepu Pakujwto

7.2 Dopuszcza się tolerancję cięcia o 1,5 mm wynikającą z błędu krajarki.

7.3 Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep Pakujwto na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę sklepu Pakujwto.

8.2 W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
   
8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

8.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.